Overførsler til det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC, herunder også koncern-interne overførsler

50%-reglen:


Funktionæroverenskomstens 50%-regel gælder ikke indenfor Særaftale I´s dækningsområde (dvs. indenfor det tilpassede område). I virksomheder i TDC-koncernen som ikke er omfattet af det tilpassede område, gælder 50%-reglen, for HK-arbejde, idet overenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK/Privat i givet fald dækker området, uden at være trådt i kraft.  

Uanset ovenstående protokollater er det dog vores opfattelse, at eventuelle teknikere og teknisk-administrativt personale i virksomheder i TDC-koncernen uden for det tilpassede område IKKE er omfattet af 50%-reglen. I f.eks. Dansk Kabel TV gælder El-fagets overenskomst samt tiltrædelsesoverenskomst mellem Teknisk Landsforbund og Dansk Erhverv. Hvis du er ansat som teknikere eller teknisk-administrativt i en virksomhed i TDC-koncernen uden for det tilpassede område og uden for Dansk Kabel TV, kan du rette henvendelse til Dansk Metal Tele Øst, for at få oplysninger om dine løn- og ansættelsesmæssige rettigheder.   

Hovedkontoret:

 

Wholesale:


Erhverv:

 


NetDesign:
 

Song Networks:

 

Hosting:

 

 

TDC Net:

 

Channels, tidl. Privat


YouSee:De Gule Sider:


Salg,  udlicitering, outsourcing aktiviteter og medarbejdere samt udlån af medarbejdere til virksomheder uden for det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC

Tidl. tjenestemænd med pensionsret fra Staten må gerne virksomhedsoverdrages til virksomheder uden for TDC-koncernen. Det gav folketinget i 2000 TDC hjemmel til via Aktstykke 277 og Personalestyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen) har efterfølgende givet TDC en generel tilladelse når blot visse omstændigheder iagttages. Højesteret har udtalt at virksomhedsoverdragelsen ikke forudsætter den tidligere statstjenestemands samtykke.

Tidl. tjenestemænd som er medlem af TDC Pensionskasse (i daglig tale benævnt "kassetjenestemænd") kan ikke virksomhedsoverdrages til virksomheder uden for koncernen. Det forhindrer samspillet mellem Lov om firmapensionskasser og vedtægterne for TDC Pensionskasse. TDC mener, at "kassetjenestemænd" er forpligtet til at lade sig udlåne. I en dom af 18. januar 2010 fra Østre landsret om konkret udlån til en virksomhed uden for koncernen, hvor medarbejderen ikke mente at vedkommende skulle tåle udlån, blev TDC frifundet pga. passivitet. Retstilstanden er derfor fortsat uafklaret. Dommen er ikke lagt på internettet. På baggrund af Østre Landsrets dom må man konkludere, at hvis en medarbejder vil protestere mod udlånet,  må protesten afgives overfor TDC i umiddelbar forbindelse med udlånets start og en sag må snarest herefter anlægges ved byretten.

Nedenfor gengives de protokoller som er indgået i forbindelse med TDC´s overdragelse af aktiviteter.
Grænseaftaler og samarbejdsaftaler med andre forbund


Overenskomstfornyelser:

Mht. regulering af løn henvises til de aftaler som er indgået iht. lokalaftale 3.a.


Overenskomstfornyelsesprotokollat pr. 1. marts 2000
aftalt mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet om fornyelse af Landsoverenskomsten og Marineoverenskomsten.
Overenskomstfornyelsesprotokollat pr. 1. marts 2000Mæglingsforslag fra forligsmanden:

Mæglingsforslag fra forligsmanden 21. marts 2014


Mæglingsforslag fra forligsmanden 22. marts 2012


Mæglingsforslag
fra forligsmanden af 26. marts 2010


Mæglingsforslag
fra forligsmanden af 6. april 2007


Mæglingsforslag
fra forligsmanden af 26. marts 2004


Mæglingsforslag
fra forligsmanden af 18. februar 2000