Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst

vedtaget på generalforsamlingen den 25. oktober 2023
 

§ 1 Navn og hjemsted
Afdelingens navn er Dansk Metal Tele Afdeling Øst også benævnt Dansk Metal Tele Øst.

Afdelingens hjemsted er Hvidovre Kommune.

Stk. 2
Afdelingens hjemsted kan flyttes til en anden kommune efter beslutning truffet af bestyrelsen, idet stk. 1 dermed ændres i overensstemmelse med hjemstedskommunen.

 

§ 2 Formål
Afdelingens formål er:

Stk. 2
At organisere personale i IT- og telesektoren i Danmark.

Stk. 3
At varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, samt virke for at fællesskabet og sammenholdet styrkes.

Stk. 4
At varetage forhandlings- og aftaleretten i henhold til Dansk Metals love.

Stk. 5
At arbejde for forbedrede løn-, arbejds-, pensions-, uddannelses- og retsvilkår.

Stk. 6
At afdelingen forpligter sig til at arbejde for ligestilling i alle henseender.

Stk. 7
At arbejde for øget medbestemmelse og medindflydelse i alle forhold inden for IT og telesektoren.

Stk. 8
At søge samarbejde med andre organisationer i ind- og udland.

Stk. 9
At arbejde for opfyldelse af Dansk Metals resolutioner og handlingsplaner samt forbundets og afdelingens mål.

Stk. 10
At arbejde for at resultater af overenskomstfornyelser sendes til urafstemning blandt de berørte medlemmer.

Stk. 11
At varetage alle medlemmernes interesser gennem en bred kontakt til de politiske partier.

 

 

§ 3 Organisations- tilhørsforhold
Dansk Metal Tele Afdeling Øst er en afdeling af Dansk Metalarbejderforbund.

Stk. 2
Afdelingen kan tilsluttes FH’s lokalstruktur.
Afdelingens medlemmer tilmeldes i henhold til FH-sektionernes vedtægter.

 

§ 4 Medlemskab
Som medlem af afdelingen kan optages enhver, der hører ind under afdelingens organisationsområde.

Stk. 2
Elever/lærlinge indmeldes som ordinære medlemmer med særligt kontingent indtil udløb af uddannelsesperioden.

Stk. 3
Et medlem, der overgår til efterløn, arbejdsløshedsdagpenge eller et medlem på orlov forbliver ordinært medlem.

Stk. 4
Ved pensionering, hvor medlemmet hverken overgår til anden beskæftigelse, efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge, får medlemmet status som ekstraordinært medlem.

 

§ 5 Indmeldelse og udmeldelse
Indmeldelse sker via den lokale tillidsrepræsentant eller afdelingen.

Stk. 2
Alle nyoptagne medlemmer skal have mulighed for at få udleveret afdelingens og Dansk Metals love.

Stk. 3
Udmeldelse/overflytning skal ske ved skriftlig henvendelse til afdelingen og med et varsel på en måned til udgangen af en kalendermåned.

Dette kan kun ske såfremt gæld eller ekstrakontingent til forbund og afdeling, som følge af konflikt er tilbagebetalt.

Hvis forbundet accepterer kortere udmeldelsesfrist, vil udmeldelsen kunne ske med kortere varsel.

Udmeldelse/overflytning kan ikke foregå efter varsling af eller under konflikt, medmindre vedkommende overgår til beskæftigelse uden for IT og telesektoren.

Et medlems eventuelle økonomiske krav over for afdelingen bortfalder ved udmeldelse.

Afdelingens/forbundets krav imod medlemmet for kontingent til og med udmeldelsesdagen bortfalder ikke ved udmeldelse.

Stk. 4
Medlemmer som på grund af anden beskæftigelse overgår til et andet FH-forbund, kan ved sin pensionering søge optagelse i afdelingen med status som ekstraordinært medlem.

 

§ 6 Medlemmers rettigheder og pligter
Alle medlemmer er omfattet af de til enhver tid gældende vedtægter.

Stk. 2
Alle medlemmer har til en hver tid ret til at klage eller rejse spørgsmål overfor tillidsrepræsentanten, fællestillidsrepræsentanten, afdelingens bestyrelse eller generalforsamlingen.

Stk. 3
Afdelingen afholder medlemsmøder efter behov, dog mindst en gang årligt.

Stk. 4
Afdelingen har pligt til på medlemmets anmodning, at sørge for en bisidder der kan yde hjælp og støtte, hvis medlemmet bliver indkaldt til en samtale vedr. arbejdsmæssige forhold.

Afdelingen kan beslutte at søge hjælp hos særlige sagkyndige.

Det er bisidderens pligt at sørge for at sagen bliver belyst på tilfredsstillende måde.

Stk. 5
Ved et medlems død vil afdelingen være repræsenteret ved begravelsen/bisættelse, hvis dette ønskes.

Stk. 6
Afdelingen vedligeholder hjemmeside, samt udsender elektronisk nyhedsbreve til alle medlemmer som har opgivet deres e-mail adresse, med mindre det enkelte medlem har bedt om at få det i papirformat.

Stk. 7
Afdelingens feriehus udlejes til medlemmerne. Regler for udlejningen fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 8
Medlemmerne hæfter ikke for afdelingens forpligtelser. Det er alene afdelingens formue, som hæfter herfor.

Stk. 9
I tilfælde af, at et medlem afskediges pga. fagligt arbejde eller organisationsanliggende og afdelingen påtager sig organisationsansvar, skal pågældende medlem have udbetalt et evt. indtægtstab af afdelingens kasse indtil sagen er undersøgt og fagretligt afsluttet.

Udbetales tilbageholdt løn af arbejdsgiveren skal der ske tilbagebetaling til afdelingens kasse.

Stk. 10
Ekstraordinære medlemmer har ret til at deltage i afdelingens arrangementer men med stemmeret i overensstemmelse med § 9 stk. 9.

Stk. 11
Et medlem er selv ansvarlig for at kontingentet betales til tiden.

Hvis et medlem undlader at betale kontingent, suspenderes alle rettigheder indtil kontingentrestancen m.v. er betalt.

Stk. 12
Såfremt et medlem søger at skade afdelingen kan vedkommende indklages for bestyrelsen.

Finder den samlede bestyrelse klagen berettiget kan bestyrelsen, jf. forbundets love, indstille til afdelingens generalforsamling om at vedkommende indstilles til eksklusion.

Det pågældende medlem har ret til at være til stede på generalforsamlingen og ret til at få ordet under behandling af spørgsmål som vedrører sagen.

Medlemmet kan anke en sådan beslutning til Dansk Metals forretningsudvalg, en sådan anke har opsættende virkning.

Stk. 13
Et ekskluderet medlem kan kun optages på ny, hvis det ikke er i modstrid med en evt. beslutning i Dansk Metals forretningsudvalg og den samlede bestyrelse stemmer derfor.

Hvis der ikke kan opnås fuld enighed i bestyrelsen henvises sagen til generalforsamlingen, der træffer den endelige afgørelse.

 

§ 7 Forhandlings- og aftaleret
Forhandlings- og aftaleretten forvaltes i overensstemmelse med Dansk Metals love og hovedaftalen.

Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter hvem der deltager i de forskellige forhandlinger afdelingen deltager i.

Ved sammensætningen af forhandlingsdeltagere skal bestyrelsen tage behørigt hensyn til de faglige / organisatoriske områder forhandlingen drejer sig om.

Stk. 3
Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten.

Stk. 4
Indgåelse af lokalaftaler er betinget af, at de ikke strider imod afdelingens fagpolitiske mål, gældende overenskomster og øvrige indgåede aftaler inden for de pågældende områder.

Stk. 5
Beslutning om opsigelse af overenskomster og afgivelse af strejkevarsel sker i henhold til Dansk Metals love og hovedaftalen.

 

§ 8 Organisation
Afdelingen er opbygget af følgende enheder:

•                    Generalforsamling

•                    Bestyrelse

•                    Fællestillidsrepræsentanter

•                    Tillidsrepræsentanter.

 

§ 9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed, dog jf. Dansk Metals love. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, når denne er lovligt indvarslet.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Stk. 3
Ordinær generalforsamling bekendtgøres senest 7 uger før på afdelingens hjemmeside og i elektroniske nyhedsbreve til alle medlemmer som har opgivet deres e-mailadresse, med mindre det enkelte medlem har bedt om at få det i papirformat.

Stk. 4
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

Stk. 4. nr. 2
Valg af dirigenter

Stk. 4. nr. 3
Bestyrelsens aflæggelse af beretning

Stk. 4. nr. 4
Forelæggelse af årsregnskab med revisionsprotokoller

Stk. 4. nr. 5
Indkomne forslag

A) Forslag til vedtægtsændringer og forretningsorden

B) Kongres og overenskomstforhold jf. Dansk Metals love

C) Øvrige forslag

Stk. 4. nr. 6
Budgetoversigt

Stk. 4. nr. 7
Afdelingskontingent.

Stk. 4. nr. 8
Valg til bestyrelse m.v. jf. vedtægterne.

Stk. 4. nr. 9
Eventuelt.

Stk. 5
Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til afdelingens adresse senest 5 uger før generalforsamlingen.

Stk. 6
Dagsorden, indkomne forslag, budgetoversigt m.v., årsrapport og bestyrelsens skriftlige beretning vil senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse være tilgængeligt på afdelingens hjemmeside.

Bestyrelsen foranlediger, at der sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen er en blanket, som medlemmet kan udfylde og returnere, hvis medlemmet ønsker at modtage en papirudgave af det materiale, der skal behandles på generalforsamlingen.

Stk. 7
Der føres protokol over generalforsamlingen.

Stk. 8
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer, samt gæster inviteret af bestyrelsen.

Stk. 9
Alle tilstedeværende medlemmer har stemmeret.

I afstemninger som vedrører arbejds- og overenskomstmæssige forhold samt valg til bestyrelse har dog alene ordinære medlemmer stemmeret.

Ordinære medlemmer der arbejdsmæssigt er forhindret i at møde til generalforsamlingen kan afgive deres stemme ved fuldmagt. Skriftlige fuldmagter der er afdelingen i hænde senest 2 hverdage før generalforsamlingen er gyldige.

Dirigenterne kontrollerer om fuldmagten er udstedt til et ordinært medlem som er tilstede på generalforsamlingen, samt at vedkommende højst udøver fuldmagt for et medlem.

Det samlede antal fuldmagter skal bekendtgøres under dagsordenens punkt 2.

Stk. 10
Hvor vedtægterne ikke giver særlige regler for afstemninger, afgøres disse med simpelt flertal.

I tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag bortfaldet.

Afstemning foretages ved håndsoprækning med ordinært eller ekstraordinært stemmekort.

Stk. 11
Når 10 af forsamlingen tilslutter sig et forslag om skriftlig afstemning eller dirigenterne beslutter det, skal der foretages en skriftlig afstemning.

Stk. 12
Forslag til ændring af vedtægterne og forretningsorden kan kun vedtages når mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor.

Stk. 13
Forretningsorden fremgår af vedtægternes bilag 1.

Stk. 14
Afdelingen kan etablere fælles transport for deltagere i generalforsamlingen.

Stk. 14. nr. 2
Hvis fællestransport ikke kan benyttes og deltagerne anmoder om det, vil de få deres transportudgifter ud over kr. 50, betalt efter følgende regler:

Stk. 14. nr. 3
Ved transport med offentlige transportmidler, skal billet forevises.

Stk. 14. nr. 4
Transport i egen bil godtgøres med et af bestyrelsen besluttet beløb pr. kørt km.

Stk. 14. nr. 5
Transportgodtgørelse udbetales efter udfyldelse af afdelingens udgiftsbilag.

Stk. 15 Valg
På den ordinære generalforsamling vælges:

Stk. 15. nr. 2
I lige år vælges følgende for 2 år:

- Formand

- Et antal faglige sekretærer efter bestyrelsens indstilling

- Et antal faglige bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens indstilling

- En kritisk bilagskontrollant

- En suppleant for bilagskontrollant

- En fanebærer

- En fanebærer suppleant

Stk. 15. nr. 3
I ulige år vælges følgende for 2 år:

- Næstformand

- Afdelingskasserer

- Et antalfaglige sekretærer efter bestyrelsens indstilling

- Et antal faglige bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens indstilling

- En kritisk bilagskontrollant

- En suppleant for bilagskontrollant

- En fanebærer

- En fanebærer suppleant

Stk. 15. nr. 4
Hvert år vælges:

- Maks. 10 ungdomsrepræsentanter

- En statsautoriseret revisor

Stk. 16
Valgbar til bestyrelsen er alle ordinære medlemmer, der har været medlem i mindst 1 år.

Elever er ikke valgbare til bestyrelsen.

Fraværende medlemmer kan kun opstille, hvis skriftligt tilsagn fra vedkommende foreligger hos dirigenterne.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis:

a) bestyrelsen finder det nødvendigt,

eller

b) 90 medlemmer indgiver skriftlig begæring til bestyrelsen med enslydende motiveret dagsorden. Begæringerne skal være dateret og underskrevet med navn og medlemsnummer.

Den enkelte begæring må ikke være over 1 måned gammel.

Mindst 2/3 af de medlemmer, som ønsker den afholdt, skal være til stede ved åbningen, for at generalforsamlingen er lovlig.

eller

c) ekstern revisor finder det nødvendigt.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 4 uger efter begæringen er modtaget.

Indkaldelsen skal ske med 8 dages varsel, medmindre begæringen indeholder mulighed for at bestyrelsen kan indkalde generalforsamlingen med længere varsel.

 

§ 11 Urafstemning
Hvis et flertal af bestyrelsen forlanger det, skal et forslag sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Hvis mere end 1/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen forlanger det, skal et forslag sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Et forslag der er besluttet sendt til urafstemning, kan ikke sættes til afstemning på generalforsamlingen.

Et forslag behandlet af generalforsamlingen og derefter vedtaget eller forkastet af generalforsamlingen, kan ikke sendes til urafstemning.
Stk. 2
Urafstemning finder sted pr. brev eller elektronisk medie godkendt af den eksterne revisor.

Stemmerne returneres til og optælles af afdelingens statsautoriserede revisor. Afstemningen er hemmelig.

Stk. 3
Såfremt der ikke er truffet beslutning om en anden tidsfrist gennemføres urafstemningen senest 4 uger efter, at urafstemningen er begæret.

Stk. 4
Alle forslag, afgøres ved simpelt flertal, undtagen afstemning i henhold til § 25 stk. 1, foreningsopløsning.

Stk. 5
I tilfælde, hvor der stemmes om overenskomstforslag eller mæglingsforslag, sker dette iht. Dansk Metals regler.

 

§ 12 Bestyrelse
Bestyrelsen er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Stk. 2
Bestyrelsen består af formanden, næstformand, afdelingskasserer og de faglige sekretærer og faglige bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen.

Stk. 3
Bestyrelsesmøder afholdes normalt 10 gange årligt eller så ofte formanden, eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer, når denne er lovligt indvarslet.

Stk. 5
Formanden, i dennes fravær næstformanden, indkalder bestyrelsen med skriftlig kommenteret dagsorden med mindst 5 hverdages varsel.

Stk. 6
Formanden, i dennes fravær næstformanden, kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med 1 dages varsel med motiveret dagsorden.

Det ekstraordinære bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når 2/3 af bestyrelsen deltager ved personligt fremmøde eller pr. telefon/video.

Stk. 7
Ved hvert mødes start vælges en ordstyrer.

Det påhviler bestyrelsen at udfærdige et beslutningsreferat over bestyrelsens møder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8
Bestyrelsen leder afdelingen i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen.

Stk. 9
Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen bestemmelser under ansvar overfor generalforsamlingen.

Stk. 10
I alle besluttende organer og udvalg skal det tilstræbes at repræsentationen afspejler reel ligestilling.

Det tilstræbes at afdelingens repræsentanter afspejler medlemsgrundlaget ved at bestyrelsen foretager valg og indstillinger under hensyntagen til medlemmernes fordeling på køn, fag og etniske minoriteter

Stk. 10 nr. 2
Bestyrelsen nedsætter udvalg i henhold til Dansk Metals love.

Stk. 10 nr. 3
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver.

I sådanne udvalg kan der, efter bestyrelsens afgørelse, optages medlemmer, der ikke sidder i bestyrelsen.

Formanden for et udvalg skal normalt være medlem af bestyrelsen.


Stk. 11
Såfremt en af de på generalforsamlingen valgte personer nedlægger sit mandat, eller får længerevarende forfald i løbet af valgperioden, kan bestyrelsen udpege et medlem til den pågældende tillidspost frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 12
Hvis et bestyrelsesmedlem begærer afstemning om en sag, skal ordstyreren lade denne foretage.

Afstemning ved personvalg/personindstillinger kan foretages skriftligt, hvis ét bestyrelsesmedlem begærer dette.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 13
Bestyrelsen fastsætter faneregler for brug og opbevaring mv. af faner.

Stk. 14
Bestyrelsen fastsætter regler for gaver og repræsentation.

Stk. 15
Der kan i særlige tilfælde pålægges deltagerne i bestyrelsesmøderne tavshedspligt. I disse tilfælde gives nærmere begrundelse for fortrolighedens karakter og varighed.

Stk. 16
Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for valghandlingen ved valg af tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter.

 

§ 13 Valg af tillidsrepræsentanter m.v.
Der vælges tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter samt suppleanter og talsmænd i virksomhederne, som beskrevet i aftalerne med virksomhederne.

 

§ 14 Tillidsrepræsentanters rettigheder og pligter
Tillidsrepræsentantens opgave er at være medlemmernes talsmand og varetage medlemmernes interesser, jf. § 2, samt være bindeled til afdelingens bestyrelse og informere medlemmerne om forbundets og afdelingens arbejde.

Stk. 2
Det er tillidsrepræsentantens opgave at holde kontakt med medlemmerne, samt at medvirke til, at nyantagne og uorganiserede indmeldes i afdelingen og forbundet.

Stk. 3
Det er tillidsrepræsentantens pligt at indberette til afdelingen ethvert forhold vedkommende får kendskab til og som er i modstrid med vedtægter, overenskomster og øvrige aftaler.

Stk. 4
Hvor der ikke er valgt lokal tillidsrepræsentant, varetages medlemmernes interesser af fællestillidsrepræsentanten.

Stk. 5
Hvor der ikke er valgt fællestillidsrepræsentant varetages medlemmernes interesser af bestyrelsen i samarbejde med de valgte tillidsrepræsentanter i det organisatoriske område.

Stk. 6
Tillidsrepræsentanterne skal deltage i

- afdelingens introduktionskursus,

- forbundets grunduddannelser,

- afdelingens generalforsamlinger,

- tillidsrepræsentantkonference,

- tillidsrepræsentantmøder,

- medlemsmøder inden for eget organisatorisk område,

- andre møder og kurser indkaldt af afdelingen.

Tillidsrepræsentanten har mulighed for at blive fagligt uddannet i henhold til FIU-reglerne.

Stk. 7
Tillidsrepræsentanterne skal efterleve gældende regler for tillidsrepræsentanter indgået mellem virksomheden og den faglige organisation jævnfør gældende overenskomst.

Stk. 8
Afdelingens bestyrelse kan med ansvar over for generalforsamlingen afsætte en tillidsrepræsentant, hvis den pågældende ikke passer sit hverv

i overensstemmelse med afdelingens vedtægter og overenskomstmæssige aftaler.

Stk. 9
Hvis en tillidsrepræsentant udebliver fra 2 på hinanden følgende møder uden afbud, kan vedkommende afsættes som tillidsrepræsentant.

Stk. 10
Hvis en tillidsrepræsentant i henhold til ovenstående bliver afsat, kan den pågældende anke sagen for førstkommende generalforsamling.

Stk. 11
Hvis der kommer begæring om nedlæggelse af tillidsrepræsentantens mandat, fra mere end halvdelen af de medlemmerne der er i det organisatoriske område, den valgte repræsenterer, skal vedkommende nedlægge sit mandat.

 

§ 15 Seniorklubber
Der kan ydes tilskud til seniorklubber / pensionistforeninger efter bestyrelsens vurdering og under ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§ 16 Kontingent
Afdelingskontingentet fastsættes for ordinære og for ekstraordinære medlemmer på generalforsamlingen.

Stk. 2
Forbundskontingentet fastsættes i henhold til Dansk Metals love.

A-kassekontingentet fastsættes af A-kasserne.

Stk. 3
Kontingent til afdelingen og forbundet betales månedsvis forud til den første i måneden.

Stk. 4
Afdelingskontingentet reguleres med den procentuelle stigning som beskrevet i Dansk Metals love.

Stk. 5
Afdelingen følger forbundets love vedr. kontingentfrihed, bortset fra kontingent for ekstraordinære medlemmer, hvor kontingentet fastsættes i henhold til § 17 stk. 1.

Stk. 6
Afdelingens restanceregler følger gældende retningslinier, som er beskrevet i Dansk Metals love.

 

§ 17 Diæter, rejseregler, budgetoversigt, løn og honorarer
Afdelingen følger statens diæt- og rejseregler.

Stk. 2
På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen budgetoversigt over hovedposterne med forventede indtægter og udgifter. Endvidere fremlægges retningslinier for løn, honorarer og personalepolitikker for ansatte og valgte.

Generalforsamlingen kan til de enkelte poster behandle forslag om ændrede prioriteringer.

På baggrund af budgetoversigten udarbejder bestyrelsen ved kalenderårets start et budget. I løbet af kalenderåret foretager bestyrelsen de nødvendige budgetrevisioner.

 

§ 18 Økonomisk tegningsret
Afdelingen tegnes af formand og næstformand i forening eller af formand og kasserer i forening eller af den samlede bestyrelse.

 

§ 19 Regnskab
Afdelingens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december svarende til kalenderåret.

Stk. 2
Regnskabet føres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Bestyrelsen fastlægger i en regnskabsinstruks hvilke bilag, der skal attesteres forud for betaling.

Stk. 3
Bestyrelsen fastlægger i en regnskabsinstruks regler for hvem, der kan hæve det for den daglige drift nødvendige beløb i giro/ bank/ sparekasse, iflg. fuldmagt fra bestyrelsen.

Under normale forhold må der ikke være større kontantbeholdning end det for den daglige drift nødvendige.

Stk. 4
Regnskabet med bilag kan 14 dage før den ordinære generalforsamling gennemses på afdelingens kontor.

 

§ 20 Revision
Afdelingens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2
Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal omfatte sådanne revisionshandlinger, som revisor anser for nødvendige.

Stk. 3
Afvigelser og bemærkninger føres i en revisionsprotokol, der forelægges generalforsamlingen.

Stk. 4
Årsrapporten underskrives af revisor og den samlede bestyrelse.

 

§ 21 Bilagskontrol
Afdelingens bilag kontrolleres af de på generalforsamlingen valgte kritiske bilagskontrollanter.

Stk. 2
Bilagskontrollanterne påser, at alle udgifter er behørigt dokumenterede og er i overensstemmelse med beslutninger truffet i afdelingens bestyrelse eller vedtagelser på generalforsamlingen.

Stk. 3
Bilagskontrollanterne fører eventuelle afvigelser og bemærkninger i en protokol, som forelægges bestyrelsen ved bestyrelsens kvartårlige gennemgang og fremlægges på generalforsamlingen eller når bilagskontrollanterne i øvrigt finder det nødvendigt.

 

§ 22 Fusion og fission
Afdelingen kan fusioneres, eller afdelingen kan opdeles (fissioners) og fusioneres med andre uden at bestemmelserne i § 25 bringes i anvendelse. Det er dog en forudsætning, at afdelingens formål videreføres i de nye rammer.

Stk. 2
Indmeldelse, udmeldelse, fusion eller fission med andre afdelinger, forbund og organisationer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede eller ved urafstemning med simpelt flertal.

 

§ 23 Opløsning
Afdelingen kan opløses enten ved urafstemning blandt medlemmerne, hvoraf 2/3 af samtlige medlemmer skal stemme for opløsningen eller ved afstemning på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal.

Stk. 2
Generalforsamlingen afgør i tilfælde af opløsning, hvorledes afdelingens tilbageværende midler skal anvendes.

 

§ 24 Fortolkning
Uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af nærværende vedtægter skal behandles og afgøres af bestyrelsen.

Stk. 2
En bestyrelsesafgørelse om fortolkning af vedtægten skal forelægges på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Ikrafttrædelse            
Denne afdelings vedtægter træder i kraft med virkning fra den 1. juni 2008 i overensstemmelse med fusionsbeslutningerne truffet på den ekstraordinære generalforsamling i Dansk Metal Tele afdeling 1 den 14. maj 2008 og ved urafstemning i Dansk Metal Tele Afdeling 12 den 14. maj 2008.

Bilag 1

Forretningsorden

Stk. 1

Formanden åbner generalforsamlingen og forestår valg af 2 dirigenter.

Stk. 2
Dirigenterne skal lede mødet upartisk og er pligtig til nøje at overvåge, at almindelige regler for mødeledelse og afstemning overholdes.

Dirigenterne forestår:

a) konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

b) valg af stemmetællere, dirigenterne vurderer antallet dog vælges mindst 3, valget sker ved håndsoprækning.

c) kontrol af og meddelelse om fuldmagter og øvrige stemmeberettigede.

Stk. 3
Derefter oplæses og godkendes dagsordenen.

Stk. 4
Begæring af ordet skal afleveres skriftligt til dirigenten med oplysning om talerens navn og arbejdsplads.

Stk. 5
Forslag om afslutning af debatten af en sag, eller begrænsning af taletiden kan stilles af såvel dirigenten som af medlemmerne hvorefter dirigenterne straks foretager afstemning om afslutning af en debat med de indtegnede talere.

Kritiseres en deltager på generalforsamlingen fra talerstolen, skal denne gives adgang til at udtale sig.

Formanden kan altid få ordet til afsluttende bemærkninger.

Stk. 6
Kun forslag, der i henhold til vedtægterne er rettidigt indsendt, kan behandles på generalforsamlingen. Ved behandling af et forslag kan der stilles skriftlige ændringsforslag underskrevet med forslagsstillerens navn og arbejdssted.

Forslagsstilleren og dernæst formanden kan altid få ordet til afsluttende bemærkninger.

Stk. 7
Afstemninger om forslag sker ved håndsoprækning med stemmekort.

Skriftlig afstemning kan begæres jf. vedtægterne.

Hvor vedtægterne ikke giver særlige regler for afstemninger, afgøres disse med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag bortfaldet.

Stk. 8
Ved afstemninger om ændringsforslag sætter dirigenterne det mest vidtgående forslag under afstemning først.

Stk. 9
Ved valg til bestyrelse m.m. kan dirigenterne beslutte at det skal ske ved skriftlig afstemning.

Stk. 10
Medlemmer, der ikke deltager i mødet, kan kun modtage valg, såfremt der foreligger skriftlig accept fra den pågældende kandidat.

Stk. 11
Gæster kan begære ordet under punktet "Eventuelt"

Stk. 12
Dirigenterne er pligtige til at fratage en taler ordet, såfremt denne ikke holder sig til det foreliggende punkt.

Stk. 13
Dirigenterne kan udskiftes, såfremt der er simpelt flertal for dette.

Dirigenterne forestår denne afstemning.

Stk. 14
Såfremt dagsordenen ikke kan færdigbehandles på den fastsatte generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor dagsordenen færdigbehandles.

Stk. 15
Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenterne.

Stk. 16
Ændringer til den her gældende forretningsorden kan kun ske ved indsendelse af forslag herom. Ændringer vedtages jævnfør stk. 6. Ændringer får først virkning fra den efterfølgende generalforsamling.