OBS: Mht. Akuelle personalereduktioner i TDC - se denne oversigt.


Særaftale IX. Opsigelse, afskedigelse, sygdom og opsigelse ved sygdom.

  • Særaftale IX, Opsigelse, afskedigelse, sygdom og opsigelse ved sygdom. Revideret 2007, erstatter 30. januar 2001,

  • Udenretligt forlig af 25. januar 2016, hvor TDC tilpligtes af betale bod på kr. 25.000 til Dansk Metal. Baggrund: TDC havde afskediget en medarbejder uden at iagttage høring iht. Særaftale IX og Lokalaftale 9.A. TDC mente, at forseelse var så alvorlig, at en bortvisning havde været berettiget, men under henvisning til FV af 14. maj 2003, havde TDC valgt en mildere sanktion i form af afskedigelse m. almindeligt varsel. TDC mente derfor ikke, at høring i denne situation var nødvendigt. Tele Øst mente, at når TDC anvender en mildere sanktion (i dette tilfælde en afskedigelse) i stedet for en strengere sanktion (bortvisning), skal proceduren for den mildere sanktion anvendes. Sagen blev via LO anlagt for Arbejdsretten, jf. AR.2014.0037. Sagen blev udenretligt forligt, således at TDC til Dansk Metal skal betale kr. 25.000,- 
    Tele Øst konklusion: Når TDC i disciplinære sager vælger en mildere sanktion, jf. FV af 14. marts 2003 fremfor en strengere sanktion, skal TDC anvende proceduren for den mildere sanktion. 

  • Opmandskendelse af 27. december 2013, hvor TDC tilpligtes at betale kr. 100.000 til et medlem som var blevet afskediget med henvisning til, at han i en række tilfælde uberettiget havde spist frokost på sin bopæl, herunder nogle gange holdt pause udover 30 minutter. Opmanden mente, at medlemmet havde gjort sig skyldig i pligtstridigt forhold, som dog ikke var af alvorlig karakter. Det var i forbindelse med indførelse af 2-vejs-GPS systemet ikke overfor medlemmet blevet indskærpet, at det ville kunne få ansættelsesretlige konsekvenser hvis der blev holdt for lange pauser

  • Opmandskendelse: Forståelse af lokalaftale 9A og Særaftale IX, 14 maj 2003


Lokalaftaler opsigelse og sygdom

9. A. Opsigelse


9. B. Sygdom