Sidst opdateret 1. ferbruar 2019

Forligsinstitutionen

Statens Forligsinstitution, i daglig tale benævnt Forligsinstitutionen, men undertiden også omtalt som Forligsen, er et statsligt organ, som blev nedsat 12. april 1910.

Forligsinstitutionens formål er at hjælpe arbejdsmarkedets parter med at afslutte overenskomster uden arbejdsretslige konflikter (strejke eller lockout).

Beføjelser
Forligsinstitutionens arbejdsområde og beføjelser er fastlagt i "Bekendtgørelse af lov om mægling i arbejdsstridigheder" i daglig tale Forligsmandsloven.

Forligsinstitutionen har tre forligsmænd, hvoraf Jan Reckendorffer den ene og han er tillige formand for forligsmændene. Han blev udnævnt som forligsmand og formand for forligsinstitutionen den 1. janur 2019, hvor han afløste Ole Hasselgaard. Jan Reckendorff har ansvaret for FH/DA-området (FH er Fagbevægelsens Hoveorganisation som er en fusion mellem det tidl. LO og det tidl. FTF).

En anden forligsmand er Torsten Hesselbjerg som har ansvaret for det grønne område (landbruget, gartnerierne, skovbruget og mejerierne). Og den tredje forligsmand er Lise-Lotte Stjernholm Nilas, som har ansvaret for det offentlige arbejdsmarked.

Det påhviler arbejdsmarkedets parter at fremsende kopi af varsler om arbejdsstandsning til Forligsinstitutionen. 


Herefter kan forligsmanden bestemme at overenskomstforhandlingerne skal fortsætte i forligsinstitutionens regi, dvs. forhandlingerne er underlagt de særlige bestemmelser som Forligsmandsloven fastsætter.

Beføjelserne drejer sig bl.a. om:

 • at overenskomstparterne har pligt til at give møde til forhandlinger på bestemte tidspunkter fastsat af forligsmanden
   
 • at forligsmanden kan beslutte at alle forhandlinger på alle områder overgår til forligsinstitutionens regi
   
 • at parterne har tavshedspligt om forhandlinger i forligsinstitutionen 
   
 • at en forligsmand kan beslutte at udskyde en varslet konflikt i op til to uger 
   
 • at en forligsmand efter samråd med de to øvrige forligsmænd kan beslutte at en varslet arbejdsstand skal udskydes i yderligere op til 2 uger, hvis en arbejdsstandsning vil ramme livsvigtige samfundsinstitutioner eller samfundsfunktioner, eller hvor forligsmanden anser arbejdsstandsningen for i øvrigt at have vidtrækkende samfundsmæssig betydning 
   
 • at forligsmanden kan fremsætte et Mæglingsforslag efter at han har rådført sig med hovedorganisationerne
   
 • at forligsmanden kan beslutte at kæde resultater af forskellige overenskomstområder sammen til én afstemning (sammenkædningsreglen), hvis ikke FH eller DA modsætter sig dette 
   
 • at Mæglingsforslag fremsat af forligsmanden kræver kvalificeret flertal for at forkaste det 
   
 • at alle, herunder pressen, har tavshedspligt om resultater (herunder delresultater) af afstemninger om mæglingsforslag, indtil resultaterne er offentliggjort af forligsmanden. Dette gælder også selv om oplysningerne gives som såkaldte "forlydender"
   
 • at overtrædelse af forligsmandsloven straffes med bøde eller fængsel

 Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid