Den 19. september 2019

DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

Dansk Industri og CO-industri har aftalt en køreplan for den kommende overenskomstfornyelse i 2020 på industriens område

Parterne har aftalt at indlede drøftelser senere i år med henblik på egentlige overenskomstforhandlinger efter nytår. DI og CO-industri vil bestræbe sig på at få afsluttet forhandlingerne tids nok til, at fremsendelse af opsigelser af overenskomsterne ikke bliver nødvendig.

Samtlige overenskomster betragtes som rettidigt opsagt af overenskomstparterne, hvis opsigelsen – medmindre andet aftales – er modparten i hænde senest den 7. februar 2020. Dette gælder også særoverenskomster, der kan opsiges til ophør den 1. marts 2020 gældende for virksomheder, der er indmeldt i DI efter overenskomst-fornyelsen i 2017.

Er der den 7. februar 2020 ikke opnået enighed om grundlaget for fornyelsen af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, har parterne aftalt at drøfte, under hvilke former forhandlingerne eventuelt kan videreføres.

DI og CO-industri er endvidere enige om, at eventuelle konfliktvarsler ikke kan fremsendes uden en forudgående drøftelse.

De to overenskomster, der er omfattet af forhandlingerne mellem DI og CO-industri, er Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte arbejdere og Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Disse overenskomster gælder direkte for cirka 6.000 virksomheder og omfatter cirka 230.000 medarbejdere.

Forhandlingerne mellem de to organisationer føres af adm. direktør Lars Sandahl Sørensen og viceadm. direktør Kim Graugaard, DI, og af CO-industris formand, forbundsformand Claus Jensen og CO-industris næstformand, gruppeformand Mads Andersen. De fire forhandlere benævnes Det Snævre Udvalg.

Stor betydning for medlemmer af Dansk Metal Tele Øst
Resultatet af forhandlingerne på industriens område har afgørende betydning for medlemmerne i Dansk Metal Tele Øst.

Dansk Metals Tele Østs medlemmer som er ansat i TDC og Itadel omfattet af det såkaldte tilpassede overenskomstgrundlag, er omfattet af virksomhedsoverenskomster som består af den til enhver tid gældende Industriens Funktionæroverenskomst med de afvigelser som gælder af særaftaler og lokalaftaler. Virksomhedsoverenskomsterne forhandles via to separate forhandlinger mellem virksomhederne (dvs. TDC og Itadel) og Dansk Metal. Dansk Erhverv Arbejdsgiver servicerer og rådgiver virksomhederne.

Ansatte i Huawei og Ericsson er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst og Industriens Overenskomst afhængig af deres jobfunktion.

Læs aftalen om køreplan:

Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid