Salg,  udlicitering, outsourcing aktiviteter og medarbejdere samt udlån af medarbejdere til virksomheder uden for det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC

Tidl. tjenestemænd med pensionsret fra Staten må gerne virksomhedsoverdrages til virksomheder uden for TDC-koncernen. Det gav folketinget i 2000 TDC hjemmel til via Aktstykke 277 og Personalestyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen) har efterfølgende givet TDC en generel tilladelse når blot visse omstændigheder iagttages. Højesteret har udtalt at virksomhedsoverdragelsen ikke forudsætter den tidligere statstjenestemands samtykke.

Tidl. tjenestemænd som er medlem af TDC Pensionskasse (i daglig tale benævnt "kassetjenestemænd") kan ikke virksomhedsoverdrages til virksomheder uden for koncernen. Det forhindrer samspillet mellem Lov om firmapensionskasser og vedtægterne for TDC Pensionskasse. TDC mener, at "kassetjenestemænd" er forpligtet til at lade sig udlåne. I en dom af 18. januar 2010 fra Østre landsret om konkret udlån til en virksomhed uden for koncernen, hvor medarbejderen ikke mente at vedkommende skulle tåle udlån, blev TDC frifundet pga. passivitet. Retstilstanden er derfor fortsat uafklaret. Dommen er ikke lagt på internettet. På baggrund af Østre Landsrets dom må man konkludere, at hvis en medarbejder vil protestere mod udlånet,  må protesten afgives overfor TDC i umiddelbar forbindelse med udlånets start og en sag må snarest herefter anlægges ved byretten.

Nedenfor gengives de protokoller som er indgået i forbindelse med TDC´s overdragelse af aktiviteter.