Den 2. april 2020

Folketinget vedtager hastelov om udskydelse af ferie pga. COVID-19

Formålet med loven (L161) er at give arbejdsgivere en midlertidig men hurtig adgang til i helt særlige situationer i forbindelse med COVID-19 at udskyde en lønmodtagers ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode.

Med lovændringen - som er vedtaget af et enigt Folketing - imødekommes et behov for, at berørte lønmodtagere uden tab af ferie vil kunne arbejde i den aktuelle situation med COVID-19 epidemi, hvor behovet for særlig arbejdskraft er påtrængende for visse funktioner i samfundet.

For ikke at forspilde formålet med forslaget finder loven anvendelse på alle lønmodtagere uanset overenskomstforhold, og uanset hvad der i øvrigt måtte gælde for lønmodtageren.

Loven finder kun anvendelse for ferie til brug i ferieåret 2019/2020 og det forkortede ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

For at undgå tvivl om hvilke regler, har loven forrang for modsatrettede bestemmelser i kollektive eller individuelle aftaler samt andre fastsatte regler.

Loven gælder som udgangspunkt uanset individuelle aftaler, kollektive overenskomster samt regler fastsat i medfør af § 3 i ferieloven, samt anden lovgivning og kan ikke fraviges ved aftale.

Dog foreslås det, at der kan indgås kollektiv overenskomst eller aftale om, i hvilke andre situationer i forbindelse med covid-19, der kan ske udskydelse af ferie omfattet af loven til en efterfølgende afholdelsesperiode.

Nugældende regler
Det fremgår af nugældende ferielovs § 15, stk. 1, at en arbejdsgiver efter forhandling med lønmodtageren fastsætter, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme lønmodtagerens ønske om, hvornår ferien skal holdes.

Det følger af ferielovens § 15, stk. 3, at hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Det er i den forbindelse forudsat, at den omplacerede ferie skal afholdes inden ferieårets udløb. Lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen. Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes.

Bestemmelsen kan fraviges ved kollektiv overenskomst, jf. ferielovens § 20, stk. 2. Der kan dog ikke indgås aftale om, at ferien kan udskydes til et efterfølgende ferieår.

Det følger af ferielovens § 19, stk. 1, at en lønmodtager og en arbejdsgiver kan aftale, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår, medmindre andet følger af kollektiv overenskomst.

Gældende regler giver dermed ikke mulighed for, at arbejdsgiveren kan udskyde ferie, hvis ferien ikke kan placeres inden ferieårets udløb, hvilket for indeværende ferieår er den 30. april 2020.

Gældende regler giver desuden heller ikke mulighed for, at der kan overføres ferie ud over optjent ferie ud over 20 dage til en efterfølgende afholdelsesperiode.

Reglerne i den midlertidige lov
For i større omfang at sikre den nødvendige arbejdskraft til udførelse af vigtige samfundsopgaver i den aktuelle situation med covid-19, giver lovændringen arbejdsgiveren ret til, at såfremt væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med covid-19, kan ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode.

Den nye bestemmelse vil skulle forstås i overensstemmelse med ferielovens § 15, stk. 3, 1. pkt., hvorefter arbejdsgiveren under samme betingelser kan ændre tidligere fastsat ferie. Udskydelsen gælder såvel fastsat ferie som ferie, der ikke er fastsat.

Udskydelse af ferie kan enten ske efter aftale med lønmodtageren eller efter arbejdsgiverens pålæg.

Herved imødekommes et behov for, at berørte lønmodtagere uden tab af ferie vil kunne arbejde i den forestående periode, hvor behovet for særlig arbejdskraft kan være påtrængende.

Dog fremgår det af den nye lov, at der kan indgås kollektiv overenskomst eller aftale om, i hvilke andre særlige situationer i forbindelse med covid-19, der kan ske udskydelse af ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode. Herved får arbejdsmarkedets parter mulighed for selv at fastsætte nærmere regler om, i hvilke særlige situationer i forbindelse med covid-19 en udskydelse af ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode kan ske.

Efter de nye regler udvides retten til udskydelse af ferie som følger:
Ferie, der skal afholdes i ferieåret 2019/2020, kan udskydes til afholdelse i det forkortede ferieår, dvs. fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Ferie, der skal afholdes i det forkortede ferieår, kan udskydes til afholdelse i efterfølgende ferieafholdelsesperiode, dvs. fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

Klik her for at læse loven (L161), således som den ser ud ved vedtagelsen ved 3. behandling.