Sidst opdateret den 28. januar 2020 


 

Konfliktvejledning 2020
 
Dansk Metal Tele Øst

overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020


Vigtige oplysninger til medlemmerne om evt. konflikt
Denne vejledning gælder for medlemmer af Dansk Metal Tele Øst i forbindelse med en korrekt varslet og iværksat konflikt ved overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020. 

Vejledningen bygger på hovedaftalen mellem FH (tidligere LO) og DA, lovgivningen, domspraksis samt øvrige bestemmelser, herunder bestemmelser truffet af Dansk Metal eller Dansk Metal Tele Øst.

1. Før konflikten
Overenskomstens bestemmelser om overarbejde er gældende indtil konfliktens igangsættelse, men generelt gælder, at der ikke bør accepteres overarbejde, der er forceret frem alene med henblik på at få udført opgaver, der ellers først skulle have været udført efter konfliktens start. Opstår der en tvist om overarbejdets berettigelse, opfordres man til at følge arbejdsledelsens ordre. Samtidig indberettes uenigheden til afdelingskontoret.

Arbejdsnedlæggelser før konfliktens start må ikke forekomme og betragtes som overenskomststridige.

Arbejdsgiveren vil formentlig dagen før konfliktens start kræve, at medlemmer der bliver omfattet af konflikten, afleverer nøgler, ID-kort, værktøj og andre effekter som tilhører arbejdsgiveren. Dette gælder f.eks. også arbejdsgiverbetalte mobiltelefoner, pc´ere og andet udstyr. Du må også påregne, at adgangen til din arbejds-mailboks vil blive lukket. Navnlig gør vi opmærksom på, at for mobiltelefoner, hvor arbejdsgiveren er abonnent, tilhører også SIM-kortet arbejdsgiveren, også selv om du har tilladelse til at anvende mobiltelefonen privat.

Du opfordres dels til at følge oplysningerne på afdelingens hjemmeside og dels i timerne op til en konflikt at holde dig opdateret også via pressen for at følge med i om konflikten i sidste øjeblik bliver afværget.

Vi opfordrer til at du allerede nu tager en papir-kopi af denne vejledning og opbevarer kopien på din privatadresse. Det skyldes at en storkonflikt kan betyde, at det ikke er muligt at udbringe postforsendelser, ligesom der kan ske tekniske fejl på afdelingens anlæg, som først kan udbedres efter ophør af en konflikt. Det kan afskære os fra at benytte de sædvanlige informationskanaler til medlemmerne.

Vejledningen her på hjemmesiden vil løbende blive opdateret f.eks. i takt med at der eventuelt fremsendes konfliktvarsler, at en eventuel konflikts start udskydes eller hvis øvrige forhold påkræver det. Øverst på siden kan du se hvornår vejledningen sidst er opdateret. 


2. Konfliktens start
 

Der er endnu ikke varslet konflikt.

Der kan sendes konfliktvarsler iht. hovedaftalen, således at en konflikt tidligst kan starte den 1. marts 2020.

Forligsmanden har dog mulighed for at udskyde en truende konflikt i op til 2 uger (1. udsættelse). En konflikt kan bryde ud på femtedagen efter udløbet af udsættelsen.

Hvis f.eks. forligsmanden anser en truende konflikt for at have vidtrækkende samfundsmæssig betydning, kan forligsmanden, inden udløbet af 1. udsættelse, rådføre sig med de to andre forligsmænd og herefter beslutte at udsætte konflikten i yderligere op til 2 uger (2. udsættelse). En konflikt kan bryde ud på femtedagen efter udløbet af udsættelsen.

Når der er fremsendt konfliktvarsler, og en konflikt af forligsmanden er udsat, kan forligsmanden dog på et hvilket som helst tidspunkt erklære alle forligsmuligheder for udtømte, og en konflikt kan herefter bryde ud på femtedagen efter at en sådan erklæring er fremsat.

Hvis det, inden en konflikt bryder ud, lykkes for forligsmanden at fremsætte et mæglingsforslag som sendes til afstemning, vil forligsmanden udsætte konflikten medens afstemning om mæglingsforslaget pågår. Hvis mæglingsforslaget ved afstemning forkastes, kan en konflikt bryde ud på femtedagen dagen efter, at resultatet af afstemningen er offentliggjort af forligsmanden.

På grund af ovenstående regler, kan der på nuværende tidspunkt derfor ikke siges noget præcist om, hvornår en evt. konflikt kan bryde ud.  Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, med konkrete datoer, når og hvis der fremsendes konfliktvarsler.

 3. Omfanget af konflikten
Der er endnu ikke varslet konflikt og derfor kan der på nuværende tidspunkt ikke oplyses om omfanget af en eventuel konflikt. Men hjemmesiden vil blive opdateret når og hvis der fremsendes konfliktvarsler.

Det skal påpeges, at hverken tillidsrepræsentanter eller Dansk Metal Tele Øst kan give dispensation for en evt. konflikt. Det er arbejdsgiveren, der skal ansøge om dispensation for konflikten. Herefter forhandles spørgsmålet af Dansk Metal med arbejdsgiverorganisationen.

Der er tradition for, at der inden en konflikt bryder ud, optages forhandlinger mellem Dansk Metal og TDC A/S om at indgå aftale om at friholde livstruende opgaver samt opgaver til bevarelse væsentlige samfundsværdier. Nærmere information om friholdelse for konflikt vil i givet fald blive meddelt på teleoest.dk senest dagen før en konflikt bryder ud.


Elever og lærlinge, der er ansat på almindelige kontraktvilkår med uddannelsesaftale, må ikke deltage i konflikten. De skal fortsat udføre det arbejde, som de sædvanligvis er beskæftiget med inden for deres uddannelse, herunder deltage i de skoleophold, som de er indkaldt til. De almindelige regler for opsyn med elever og lærlinge samt Arbejdsmiljølovens bekendtgørelser skal selvfølgelig følges. Dette gælder også voksenlærlinge.


Med hensyn til arbejdsledige medlemmer gælder følgende: Senest på 3. dagen efter at konflikten er brudt ud vil der blive foretaget en beregning, for at konstatere om arbejdsledige medlemmer, jf. reglerne om Arbejdsløshedsdagpenge, også er omfattet af konflikten. Dette beror på hvor mange af kassens medlemmer der er omfattet af konflikt (se nærmere herom nedenfor i pkt. 6.7).

 

4. Under konflikten
 
4.1. Ansættelsesforholdet
På tidspunktet for konfliktens start anses de berørte medarbejderes ansættelsesforhold at være bragt til ophør. Strejke- eller lockoutvarsler skal ikke overholde de almindelige individuelle opsigelsesvarsler. Der optjenes ikke anciennitet under konflikten. Dette gælder i relation til såvel opsigelsesvarsel som løn.

Selv om udgangspunktet ved en korrekt varslet og iværksat konflikt er, at ansættelsesforholdet anses for ophørt i forbindelse med konfliktens ikrafttræden, viser praksis, at konflikten er at betragte som en suspension af ansættelsesforholdet for den enkelte.

4.2. Løn mv.
Fra det tidspunkt, hvor arbejdsstandsningen bliver en realitet, er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at betale løn, pensionsbidrag, ATP-bidrag og arbejdsmarkedsbidrag til de medlemmer der er omfattet af konflikten.

Den løn, de konfliktramte har til gode ved konfliktens iværksættelse, kan kræves udbetalt på det normale lønudbetalingstidspunkt, eventuelt i form af en a´conto-udbetaling. Der skal indeholdes arbejdsmarkedsbidrag med videre efter de gældende regler for den periode, som lønudbetalingen omfatter.

4.3. Konfliktunderstøttelse fra forbundet
Forbundet udbetaler konfliktunderstøttelse til medlemmer omfattet af konflikten, jf. dog bestemmelserne neden for om sygdom, graviditets- og barselsorlov. 

Konfliktunderstøttelsen fra forbundet er fastsat til kr. 881,- pr. dag for fuldtidsansatte, hvilket svarer til kr. 119,05,- pr. time eller kr. 4.405,- pr. uge beregnet ud fra en 5 dages uge. Der skal betales skat af konfliktunderstøttelsen. 
 
Der udbetales ikke konfliktunderstøttelse for søgnehelligdage. Der optjenes ikke feriepenge, beløb til fritvalgslønkonto, søgnehelligdagspenge eller pensionsbidrag af konfliktunderstøttelsen.

Det er en forudsætning for at modtage konfliktunderstøttelse fra forbundet, at man har været medlem af forbundet og betalt kontingent i mindst 1 måned forud for konfliktens start.

Konfliktunderstøttelsen udbetales fra forbundet til medlemmets NemKonto. For at få udbetalt denne konfliktunderstøttelse, skal hvert konfliktramt medlem udfylde en konfliktattest samt et konfliktkort. Mht. den praktiske gennemførelse af udbetaling af konfliktunderstøttelse fra forbundet vil Tele Øst informere nærmere, hvis dette bliver aktuelt. 

4.4. Konfliktkontingent
Metals Hovedbestyrelse kan beslutte at opkræve ekstra konfliktkontingent for ikke-konfliktramte medlemmer på kr. 100,- pr. påbegyndt uge, regnet fra konfliktens første dag. Konfliktkontingentet sidestilles i skattemæssig henseende med det normale kontingent.

Efter en eventuel konflikt kan Metals hovedbestyrelse iht. forbundets love beslutte at opkræve et ekstraordinært kontingent til reetablering af konfliktberedskabet. 

4.5. Møder indkaldt af Tele Øst
Medlemmer i konflikt skal deltage i de møder som afdelingen indkalder til, medmindre andet udtrykkeligt meddeles. Det er vigtigt, at konfliktramte medlemmer møder på nøjagtig de tidspunkter og nøjagtig de steder som vil fremgå af den information som Tele Øst giver til medlemmerne.

4.6. Information om konfliktens forløb
Information til medlemmerne fra afdelingen vil under konflikten ske gennem afdelingens hjemmeside, via møder, via tillidsrepræsentanter eller pr. e-mail.

Tele Øst anbefaler, at medlemmer, som har mulighed for det, dagligt under en konflikt besøger afdelingens og forbundets hjemmeside for at se om der er nye informationer om konfliktens forløb.

Tele Østs hjemmeside er: 
teleoest.dk

Forbundets hjemmeside er: danskmetal.dk

Tele Øst vil under en konflikt hyppigt opdatere hjemmesiden.

Hvis der under en konflikt bliver fremsat et nyt mæglingsforslag eller et overenskomstresultat som skal til urafstemning, vil afstemningen så vidt muligt foregå elektronisk via forbundets hjemmeside. Hvis det som følge af konflikten ikke er muligt at gennemføre afstemningen elektronisk, vil afstemningen kunne ske pr. brev. Er det som følge af konflikten hverken muligt at etablere afstemningen elektronisk eller pr. brev vil Tele Øst etablere afstemningssteder i forskellige byer, hvor medlemmerne ved fremmøde hemmeligt og skriftligt kan afgive deres stemme.

Det er vigtigt, at medlemmerne løbende holder sig orienteret om konfliktens forløb og navnlig gennem pressen holder sig orienteret om, hvornår konflikten ophører.

 

Hvis Tele Øst´s hjemmeside under en konflikt går ned, og den ikke kan genetableres før efter konflikten, vil afdelingen i denne situation give meddelelser om konflikten her:
https://www.danskmetal.dk/Kontakt/Afdeling/Hovedstaden/MetalTeleOst/Sider/default.aspx4.7. Særlige forhold
Se nedenfor under punkt 6 om særlige forhold med hensyn til sygdom, orlov, graviditets-, barsels- og forældreorlov, ferie, afspadsering, fleksfri, arbejdsledige, efterlønsmodtagere, ventepenge og rådighedsløn, fritstillede og AMU-kurser.

4.8. Strejkebrydere
Hvis et medlem under konflikt i eget eller andre fag har påtaget sig konfliktramt arbejde og derfor har optrådt groft ukollegialt, kan medlemmet blive ekskluderet af forbundet og afdelingen, jf. forbundets love og afdelingens vedtægter.

Medlemmet er i så fald forpligtet til at tilbagebetale eventuel konfliktunderstøttelse. Medlemmet kan ikke frigøre sig fra tilbagebetalingspligten ved at udmelde sig af forbundet. 

5. Efter konflikten
I praksis vil en korrekt varslet og iværksat konflikt normalt blive afsluttet med, at der indgås en såkaldt fortrædigelighedsklausul. Den sikrer, at ansættelsesforholdet for de af konflikten omfattede medarbejdere genetableres i fuld udstrækning efterhånden, som det er muligt og således, at konflikten ikke får konsekvenser for anciennitetsberegning med videre.

Efter konflikten er det vigtigt, at medlemmerne møder på arbejdet på det tidspunkt hvorfra konflikten bliver ophævet. Det er vigtigt at medlemmerne selv holder sig orienteret via pressen om konfliktens ophør.

Møder man ikke på arbejdet på de angivne tidspunkter efter konfliktens ophør kan man efter sagens omstændigheder risikere, at arbejdsgiveren betragter fraværet som udeblivelse, som kan medføre bortvisning.

Se nedenfor om sygdom og graviditets- og barselsorlov.

6. Særlige forhold

6.1. Sygdom
Er sygdommen opstået med mindst en hel fraværsdag inden påbegyndelsen af konflikten, udbetaler arbejdsgiveren løn indtil konfliktens påbegyndelse. Herefter udbetales sygedagpenge fra kommunen. Medlemmet skal på 1. konfliktdag rette henvendelse til kommunens dagpengekontor, som udbetaler sygedagpenge. Bliver man under konflikten rask igen, kan man ikke længere få sygedagpenge fra kommunen. Der udbetales så i stedet konfliktunderstøttelse fra forbundet.

Ved sygdom opstået under en konflikt udbetaler kommunen ikke dagpenge. Der udbetales i stedet konfliktunderstøttelse fra forbundet.

Medlemmer som er syge når konflikten ophører, skal straks melde dette til arbejdsgiveren, som ved almindelige sygemelding.

6.2. Orlov
Medlemmer, der ved konfliktens start har orlov, er ikke omfattet af konflikt i orlovsperioden. Med hensyn til medlemmer på graviditets-, barsels-, fædre eller forældreorlov: se afsnit 6.3. nedenfor. 

6.3. Graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov
Arbejdsgiveren betaler ikke løn under graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov eller forældreorlov under konflikten. 

Medlemmer som har påbegyndt graviditetorlov, barselsorlov, fædreorlov eller forældreorlov før konfliktens start skal i stedet 1. konfliktdag rette henvendelse til Udbetaling Danmark (tidligere Kommunens dagpengekontor). Udbetaling Danmark betaler kun barselsdagpenge fire uger før fødslen. Har  moderen iht. overenskomsten ret til løn i mere end fire uger før fødslen, vil der blive udbetalt  konfliktunderstøttelse fra forbundet for den periode som kommunen ikke dækker.

Med hensyn til de medlemmer, der påbegynder graviditets-, barsels-, fædre eller forældreorlov efter konfliktens iværksættelse, betaler Udbetaling Danmark ikke barselsdagpenge. Til disse medlemmer udbetales derfor konfliktunderstøttelse fra forbundet. Medlemmer, der har påbegyndt barselsorlov under konflikten, skal senest meddele arbejdsgiveren dette efter konfliktens ophør.

Konflikten forlænger ikke orlovsperioden.

Det anbefales at medlemmerne under konflikten overholder de gældende frister for varsling af graviditets-, barsels-, fædre eller forældreorlov mv. overfor arbejdsgiveren.

Når konflikten er ophørt, gælder de almindelige overenskomstbestemmelser om løn under graviditets-, barsels-, fædre eller forældreorlov.

6.4. Ferie og feriefridage
Medlemmer som er på ferie eller afholder feriefridage, der er varslet før og påbegyndt senest samtidig med konfliktens start, er først omfattet af konflikten, når ferien eller feriefridagen er afsluttet, og oppebærer derfor løn under ferien. 

Der kan ikke påbegyndes ferie eller feriefridage efter konfliktens start og så længe konflikten løber.

Det enkelte medlem kan forsøge at indgå en aftale med sin leder om, at ferie og feriefridage, der er planlagt inden konfliktens iværksættelse, og som falder efter konfliktperiodens ophør, kan afvikles som planlagt og i umiddelbar tilknytning til konfliktens ophør. Du bør indgå en sådan aftale på skrift. En sådan aftale er ensbetydende med, at medlemmet umiddelbart efter konfliktens ophør kan afholde ferie og feriefridage uden, at fraværet hermed betragtes som udeblivelse fra arbejdet, som kan medføre bortvisning. 

Hvis der ikke foreligger en sådan aftale med lederen, skal medlemmet iht. retspraksis genoptage arbejdet uden ugrundet ophold efter konfliktens ophør. Tele Øst vil derfor fraråde, at man rejser bort under en konflikt, hvis der ikke foreligger en aftale med lederen. 

Placering af den resterende del af ferien og feriefridage aftales på ny med lederen efter konfliktens ophør.

Hvis det umiddelbart op til ferieårets udløb den 30. april 2020 viser sig, at det som følge af konflikten ikke har været muligt at afholde sin restferie, kan løn/feriegodtgørelse udbetales senest ved ferieårets afslutning for den ikke holdte ferie.

                                                                                                       

Ikke afholdte feriefridage kan som vanligt kræves udbetalt, hvis arbejdsgiveren underrettes herom senest inden tre uger efter ferieårets udløb. Vi anbefaler at denne frist overholdes, også selv om der er en løbende konflikt i gang.

Der optjenes ikke ret til betalt ferie under en konflikt. 

6.5. Fleksjob
Medlemmer i fleksjob er omfattet af konflikten på lige fod med de øvrige medlemmer.  

6.6. Afspadsering og flekstid
Er afspadsering eller fleksfri påbegyndt før konfliktens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmet deltager således i konflikten fra starten. Er afspadsering eller fleksfri aftalt til påbegyndelse efter konfliktens iværksættelse, kan afspadsering eller fleksfri ikke finde sted, så længe konflikten løber. Ikke afspadseret tid eller ikke afholdt flekstid henstår til afvikling efter konflikten, hvor aftale om afspadsering eller fleksfri skal ske på ny. 

6.7. Arbejdsledige
Det fremgår af A-kasselovgivningen, at såfremt 65% af en arbejdsløshedskasses beskæftigede medlemmer er ude i en konflikt, kan der ikke udbetales dagpenge af arbejdsløshedskassen. Der vil så i stedet blive udbetalt konfliktunderstøttelse fra forbundet, til de medlemmer som er medlem af forbundet og ikke kun af a-kassen.

Ved udregning af 65% grænsen udregnes alene efter de af arbejdsløshedskassens medlemmer, som er i arbejde, og ikke i forhold til samtlige medlemmer af A-kassen medlemmer. Ved optællingen af antallet af beskæftigede medregnes alle med beskæftigelse dagen før konfliktens start. Beregning af 65% reglen foretages på konfliktens tredje dag.  

6.8. Efterlønsmodtagere
Under konflikt får efterlønsmodtagere udbetalt efterløn på normal vis. Uanset om en kasse på grund af 65% reglen er lukket for udbetaling af dagpenge, vil efterlønsmodtagere stadig være berettiget til ydelserne. Har efterlønsmodtagere et arbejdsforhold, der er omfattet af konflikt, skal efterlønskortet pr. konfliktdag belægges med et gennemsnit af de sidste 4 ugers løntimer. Der udbetales konfliktgodtgørelse fra forbundet for de belagte timer. 

6.9. Ventepenge eller rådighedsløn
Medlemmer, som før konfliktens start er på ventepenge eller rådighedsløn fra TDC, er ikke omfattet af konflikten og vil derfor modtage ventepenge eller rådighedsløn fra TDC. 

6.10 Fritstillede

Arbejdsretten har i en sag AR2016.0188 af 15. marts 2017 taget stilling til hvorvidt fritstillede medarbejdere anses for omfattet af konflikten. Arbejdsretten nåede frem til, at ved en overenskomstmæssig konflikt (dvs. en konflikt som ikke er overenskomststridig) anses fritstillede medarbejder omfattet af konflikten, med den virkning at arbejdsgiveren under konflikten kan standse lønnnen. Der udbetales konfliktunderstøttelse fra forbundet til de pågældende.

6.11. AMU-kurser

Uddannelsen skal fortsættes, når den er påbegyndt, idet kursusgodtgørelse vil blive udbetalt for hele kursusperioden. Er konflikten startet, kan en konfliktramt ikke påbegynde arbejdsmarkedsuddannelser. Såfremt man deltager i konflikten før og efter en uddannelsesperiode, vil der blive udbetalt konfliktunderstøttelse herfor. Ved arbejdsmarkedsuddannelser, der foregår ind i en konfliktperiode, betaler arbejdsgiveren ikke op til fuld løn.

7. Andre forhold

Der vil givet vis opstå mange spørgsmål, hvis konflikten bryder ud.

I tvivlstilfælde eller hvis du har spørgsmål som ikke er besvaret i denne vejledning, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller Tele Øst.

Du må påregne, at der kan være ventetid på svar på dit spørgsmål, idet vi besvarer henvendelserne i prioriteret rækkefølge og ikke nødvendigvis i den orden som de indkommer. Vi bestræber os dog på at besvare alle spørgsmål så hurtigt som muligt.

---------------------

Dansk Metal Tele Øst
Immerkær 42, 2650 Hvidovre
Telefon: 33 63 29 01
e-mail: teleoest@danskmetal.dk
OBS: Send sikker post - læs her, hvordan
web: teleoest.dk